Jeugd

Preventie, participatie, ouderbetrokkenheid en goede omgang in de buurt
In Delfshaven zet Zowel! voor de jeugd in op voortijdig schoolverlaters, sportdeelname, stimuleren van verenigingslidmaatschap en het ondersteunen van gezinnen bij de opvoeding. Wij zien het als onze opdracht om ervoor te zorgen dat er een goede kansenstructuur is voor kinderen en jongeren zodat zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen.

Talent van jongeren behouden
Zowel! gaat in samenwerking met scholen jongeren begeleiden bij het maken van de juiste loopbaan- en beroepskeuze. Wij benaderen jongeren en gezinnen waarbij signalen zijn van dreigend schooluitval. De wijkwerkers kennen de leefstijl van jongeren en vinden aansluiting met de straatcultuur. Ook is er contact met het onderwijs. Jongeren worden gemotiveerd door de wijkwerkers. Hun mogelijkheden worden besproken en in kaart gebracht. Door interesses in beeld te brengen en eventueel inzetten van een mentor kunnen we jongeren stimuleren op school te blijven of hen weer terug te begeleiden.

Sporten
Eén van de programma’s waar wij op inzetten is Sport & Activity. Dit programma laat kinderen hun sportieve, culturele en groene talent ontdekken. Kinderen kunnen dankzij Sport & Activity actief bezig zijn en kennismaken met nieuwe activiteiten. Zo ontdekken zij wat hun talenten zijn. Daarnaast ontmoeten ze andere kinderen, vaak met verschillende culturele achtergronden. Wij stimuleren deelname aan sportverenigingen. Zowel! zet in op het aanbod van sportverenigingen en voorlichting over sport en bewegen. Wij ondersteunen groepen die potentie hebben om als zelfstandige verenigingen het sociale leven in Delfshaven te verrijken. Ook gaan wij werken met een actieteam Sport. Met een wijkwerker en een grote groep vrijwilligers organiseren wij laagdrempelige activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Dit kunnen wij niet alleen. Zowel! werkt samen met Dynamisch Delfshaven, Thuis Op Straat, Sport & Cultuur en lokale sportverenigingen.

Verenigingslidmaatschap
Verenigingen zijn belangrijk voor de samenleving en zorgen voor een maatschappelijke betrokkenheid. Door te ontdekken wat kinderen leuk vinden en waar ze goed in zijn, wordt lidmaatschap van een vereniging gestimuleerd. Om de toegang laagdrempelig te houden, vinden de activiteiten bijvoorbeeld plaats in buurthuizen, dicht bij de leefomgeving. Verenigingen kunnen wij ondersteunen met bijvoorbeeld administratie of subsidieaanvragen en fondsenwerving. Wij stimuleren bewoners om een eigen club te starten. Wij adviseren hierbij en ondersteunen samen met de partners in de wijk. 

Gezinsmanagement
Ouders zijn soms onzeker bij de opvoeding van kinderen. Door de ontwikkelingsfasen van kinderen hebben de meeste ouders te maken met vragen over de beste opvoeding. Soms zijn er zorgen of problemen waarbij ouders advies of ondersteuning nodig hebben. Zowel! zet in op ouderbetrokkenheid bij alle activiteiten en projecten met jeugd. Hierbij is sprake van een laagdrempelige adviesfunctie naar de ouders. Door ouders met raad en daad bij te staan, willen wij ervoor zorgen dat lichte opvoedvragen niet uitgroeien tot serieuze problemen. Zowel! organiseert ook bijeenkomsten en trainingen. Wij zetten methodes in waarbij ouders elkaar kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met opvoed- en themabijeenkomsten. Voor jongeren met risicogedrag kunnen wij mentoring inzetten. Ook hier werken wij samen met partijen zoals CJG, school, Vraagwijzer, et cetera. Ons activiteitenaanbod is aanvullend aan bestaande programma’s en we zoeken aansluiting bij en samenwerking met de stedelijke wijkteams.